Zapraszamy na naszą stronę.


Cele

 1. Oddziaływanie na animowanie zachowań ludzkich w czasie wolnym
  i upowszechnianie uczestnictwa w rekreacji i turystyce;
 2. Przyczynianie się do likwidowania barier ograniczających uczestnictwo ludności w rekreacji, turystyce i czasie wolnym w sposób racjonalny;
 3. Przejawianie inicjatyw prowadzących do upowszechniania zachowań
  w czasie wolnym, odpowiadających potrzebom higieniczno-zdrowotnym i społeczno-kulturalnym człowieka i sprzyjających podnoszeniu jakości sposobu życia;
 4. Poszukiwanie, analizowanie i wskazywanie sposobów rozwiązywania problemów związanych z wykorzystaniem czasu wolnego i rekreacyjno-turystycznymi zachowaniami ludności;
 5. Stwarzanie warunków wymiany doświadczeń specjalistów z różnych zawodów, których spełnianie wiąże się bezpośrednio lub pośrednio
  z aktywnościami ludzi w czasie wolnym;
 6. Dążenie do podniesienia autorytetu Stowarzyszenia do poziomu skłaniającego władze do powierzania jemu roli koordynatora różnych stref oddziaływania na społeczeństwo w czasie wolnym.