Zapraszamy na naszą stronę.


Historia

Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki powstało z inicjatywy pracowników byłej Katedry Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 23 maja 2000 roku i zostało wpisane do rejestru sądowego pod numerem RST-2787 jako Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie ze statutem Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki skupia się na rozwijaniu i rozpowszechnianiu nauk o kulturze fizycznej i dyscyplin pokrewnych. Do przedsięwzięć ciągłych należy zaliczyć coroczne konferencje na temat kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, pedagogiki społecznej oraz żywienia osób uprawiających aktywność fizyczną.
Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki jest obecnie wielodyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowców, doktorantów, magistrów i praktyków zainteresowanych różnymi aspektami badań istoty ludzkiej wraz z liczną rzeszą sympatyków w kraju i zagranicą zgromadzonych wokół kultury fizycznej i turystyki.

Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w monografiach i zeszytach naukowych wspólnie z uczelniami są jednym z filarów upowszechniania osiągnięć kultury fizycznej i wiedzy o człowieku.
Działalność Stowarzyszenia jest finansowana przez jego członków, a niektóre prace, jak na przykład konferencje naukowe, są dofinansowywane przez uczelnie ze środków przeznaczonych do upowszechniania wiedzy naukowej.

Działalność upowszechniania i popularyzacyjno-naukowa jest szeroka.
Obejmuje rozmaite aktywności władz i członków PSNARiT między innymi było współorganizatorem kilku ważnych konferencji międzynarodowych. Do udziału w nich zaproszeni byli wybitni naukowcy, twórcy teorii i praktyki badań w dziedzinie kultury fizycznej i dziedzin pokrewnych. Działalność Stowarzyszenia upowszechniało i propagowało osiągnięcia naukowe z zakresu żywienia człowieka jako jedno z głównych celów w środowisku sportowców i turystów. Od samego początku w działalności PSNARiT duże znaczenie przywiązywano do współpracy międzynarodowej. Była to i nadal jest jedną z najbardziej efektywnych dróg budowania relacji naukowych, nawiązywania kontaktów i uczestniczenia w ważnych projektach i wydarzeniach. Docenieniem aktywności Zarządu i Prezesa PSNARiT było przyznanie za osiągnięcia naukowe tytułu profesora dla 3 członków Stowarzyszenia oraz dla 9 doktora habilitowanego.
Aktywność konferencyjna i budowanie międzyuczelnianych więzi przez PSNARiT zostało nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki nagrodami wielu członków PSNARiT.

O aktywności Stowarzyszenia w zakresie działalności wydawniczej, a tym samym wkładzie członków badaczy w rozwój polskiej nauki o kulturze fizycznej najlepiej świadczą dane liczbowe, 635 wydanych pozycji w latach 2000-2015.

Miarą potencjału naukowego Stowarzyszenia jest redagowanie i wydawanie praktycznie od początku istnienia, czasopism naukowych, które są wspólnie wydawane z uczelniami o kierunku studiów kultura fizyczna i turystyka.” Potwierdzeniem procesu merytorycznego prac naukowych drukowanych w monografiach i zeszytach naukowych wspólnie wydawanych są umieszczone na liście czasopism wyróżnionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z punktacją w zakresie od 4 do 10.
Od powstania PSNARiT w jego statucie zapisana została działalność mająca na celu popularyzację nauki i osiągnięć naukowych w dziedzinie kultury fizycznej. Zadanie to w przeszłości realizowano na organizowanych sesjach popularno- naukowych i konferencjach.
Świadectwem utrwalonej już tradycji jest fakt, że przedstawiciel PSNARiT zapraszany jest na wszystkie święta i uroczystości akademickie (inauguracje, dhc., rocznice i inne), a także organizowane uroczystości państwowe.

W myśl założeń zatwierdzonego statutu Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki można realizować swoje cele zarówno w ramach nieodpłatnej, jak i odpłatnej działalności naukowej w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki poprzez:
• inicjowanie i wspieranie badań nad nowymi rozwiązaniami teoretyczno-praktycznymi w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki;
• organizowanie otwartych konferencji naukowych związanych ze
sportem, imprezami rekreacyjnymi, organizacją turystyki kwalifikowanej i wychowaniem zdrowotnym;
• organizowanie konkursów różnych form spędzania czasu wolnego, w tym improwizacji organizowanej, ćwiczeń fizycznych oraz wokalno- instrumentalnej;
• organizowanie kursów i szkoleń;
• organizowanie zjazdów, spotkań, sympozjów i konferencji;
• wydawanie prac naukowych i popularno-naukowych;
• wydawanie książek, czasopism, broszur, wydawnictw fotograficznych związanych ze sportem, rekreacją, turystyką itp.;
• współpracą z jednostkami i organami odpowiedzialnymi
• w poszczególnych samorządach lokalnych, uczelnianych i szkołach w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

W planach na przyszłość PSNARiT pragnie zachęcić jak największą liczbę magistrów, doktorów i profesorów do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia, tak by liczba członków pozostawała na stałym poziomie. Uczestnictwo w stowarzyszeniu naukowym to dla młodych ludzi możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć badawczych, włączania się do dyskursu naukowego, a dla doświadczonych naukowców możliwość przekazania wiedzy i doświadczeń następcom.
Ważnym zadaniem, choć trudnym do spełnienia wobec ogromnej konkurencji jest zwiększenie lub co najmniej utrzymanie rangi współpracy wydawniczej z uczelniami o kierunku studiów związanych z kulturą fizyczną i turystyką. Tego zadania podjął się w lutym 2016 roku nowy Zarząd, który zamierza kontynuować i rozszerzać działalność dostosowując ją do aktualnych zmian i potrzeb. Zapisywać będzie tym samym nowe karty historii Stowarzyszenia.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Siwiński
Prezes Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki