Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Etiam pharetra, tellus sit amet congue vulputate, nisi erat iaculis nibh, vitae feugiat sapien ante eget mauris.


Historia

Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki powstało z inicjatywy pracowników byłej Katedry Pedagogiki Czasu Wolnego i Rekreacji Akademii Wychowania Fizycznego w Poznaniu 23 maja 2000 roku i zostało wpisane do rejestru sądowego pod numerem RST-2787 jako Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki działające na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Zgodnie ze statutem Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki skupia się na rozwijaniu i rozpowszechnianiu nauk o kulturze fizycznej i dyscyplin pokrewnych. Do przedsięwzięć ciągłych należy zaliczyć coroczne konferencje na temat kultury fizycznej, turystyki, rekreacji, pedagogiki społecznej oraz żywienia osób uprawiających aktywność fizyczną.
Polskie Stowarzyszenie Naukowe Animacji Rekreacji i Turystyki jest obecnie wielodyscyplinarnym stowarzyszeniem naukowców, doktorantów, magistrów i praktyków zainteresowanych różnymi aspektami badań istoty ludzkiej wraz z liczną rzeszą sympatyków w kraju i zagranicą zgromadzonych wokół kultury fizycznej i turystyki.

Prowadzenie badań naukowych i publikowanie ich wyników w monografiach i zeszytach naukowych wspólnie z uczelniami są jednym z filarów upowszechniania osiągnięć kultury fizycznej i wiedzy o człowieku.
Działalność Stowarzyszenia jest finansowana przez jego członków, a niektóre prace, jak na przykład konferencje naukowe, są dofinansowywane przez uczelnie ze środków przeznaczonych do upowszechniania wiedzy naukowej.

Działalność upowszechniania i popularyzacyjno-naukowa jest szeroka.
Obejmuje rozmaite aktywności władz i członków PSNARiT między innymi było współorganizatorem kilku ważnych konferencji międzynarodowych. Do udziału w nich zaproszeni byli wybitni naukowcy, twórcy teorii i praktyki badań w dziedzinie kultury fizycznej i dziedzin pokrewnych. Działalność Stowarzyszenia upowszechniało i propagowało osiągnięcia naukowe z zakresu żywienia człowieka jako jedno z głównych celów w środowisku sportowców i turystów. Od samego początku w działalności PSNARiT duże znaczenie przywiązywano do współpracy międzynarodowej. Była to i nadal jest jedną z najbardziej efektywnych dróg budowania relacji naukowych, nawiązywania kontaktów i uczestniczenia w ważnych projektach i wydarzeniach. Docenieniem aktywności Zarządu i Prezesa PSNARiT było przyznanie za osiągnięcia naukowe tytułu profesora dla 3 członków Stowarzyszenia oraz dla 9 doktora habilitowanego.
Aktywność konferencyjna i budowanie międzyuczelnianych więzi przez PSNARiT zostało nagrodzone przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Sportu i Turystyki nagrodami wielu członków PSNARiT.

O aktywności Stowarzyszenia w zakresie działalności wydawniczej, a tym samym wkładzie członków badaczy w rozwój polskiej nauki o kulturze fizycznej najlepiej świadczą dane liczbowe, 635 wydanych pozycji w latach 2000-2015.

Miarą potencjału naukowego Stowarzyszenia jest redagowanie i wydawanie praktycznie od początku istnienia, czasopism naukowych, które są wspólnie wydawane z uczelniami o kierunku studiów kultura fizyczna i turystyka.” Potwierdzeniem procesu merytorycznego prac naukowych drukowanych w monografiach i zeszytach naukowych wspólnie wydawanych są umieszczone na liście czasopism wyróżnionych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego z punktacją w zakresie od 4 do 10.
Od powstania PSNARiT w jego statucie zapisana została działalność mająca na celu popularyzację nauki i osiągnięć naukowych w dziedzinie kultury fizycznej. Zadanie to w przeszłości realizowano na organizowanych sesjach popularno- naukowych i konferencjach.
Świadectwem utrwalonej już tradycji jest fakt, że przedstawiciel PSNARiT zapraszany jest na wszystkie święta i uroczystości akademickie (inauguracje, dhc., rocznice i inne), a także organizowane uroczystości państwowe.

W myśl założeń zatwierdzonego statutu Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki można realizować swoje cele zarówno w ramach nieodpłatnej, jak i odpłatnej działalności naukowej w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki poprzez:
• inicjowanie i wspieranie badań nad nowymi rozwiązaniami teoretyczno-praktycznymi w dziedzinie kultury fizycznej i turystyki;
• organizowanie otwartych konferencji naukowych związanych ze
sportem, imprezami rekreacyjnymi, organizacją turystyki kwalifikowanej i wychowaniem zdrowotnym;
• organizowanie konkursów różnych form spędzania czasu wolnego, w tym improwizacji organizowanej, ćwiczeń fizycznych oraz wokalno- instrumentalnej;
• organizowanie kursów i szkoleń;
• organizowanie zjazdów, spotkań, sympozjów i konferencji;
• wydawanie prac naukowych i popularno-naukowych;
• wydawanie książek, czasopism, broszur, wydawnictw fotograficznych związanych ze sportem, rekreacją, turystyką itp.;
• współpracą z jednostkami i organami odpowiedzialnymi
• w poszczególnych samorządach lokalnych, uczelnianych i szkołach w zakresie kultury fizycznej i turystyki.

W planach na przyszłość PSNARiT pragnie zachęcić jak największą liczbę magistrów, doktorów i profesorów do wstępowania w szeregi Stowarzyszenia, tak by liczba członków pozostawała na stałym poziomie. Uczestnictwo w stowarzyszeniu naukowym to dla młodych ludzi możliwość zaprezentowania swoich osiągnięć badawczych, włączania się do dyskursu naukowego, a dla doświadczonych naukowców możliwość przekazania wiedzy i doświadczeń następcom.
Ważnym zadaniem, choć trudnym do spełnienia wobec ogromnej konkurencji jest zwiększenie lub co najmniej utrzymanie rangi współpracy wydawniczej z uczelniami o kierunku studiów związanych z kulturą fizyczną i turystyką. Tego zadania podjął się w lutym 2016 roku nowy Zarząd, który zamierza kontynuować i rozszerzać działalność dostosowując ją do aktualnych zmian i potrzeb. Zapisywać będzie tym samym nowe karty historii Stowarzyszenia.

Prof. zw. dr hab. Wiesław Siwiński
Prezes Honorowy Polskiego Stowarzyszenia Naukowego Animacji Rekreacji i Turystyki